Legal information

Information om ersättningssystem

I Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) som rör ersättningssystem i bland annat värdepappersbolag framgår generella bestämmelser som reglerar ersättningar. Av föreskrifterna framgår att företag på sin webbplats ska förklara hur det uppfyller kraven i föreskrifterna. Information om ersättningspolicy och ersättningssystem.

Bästa utförande av order

När Movestic utför en kunds order ska alla rimliga åtgärder vidtas för att uppnå bästa möjliga resultat med avseende på pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. I Movestics Instruktion för bästa möjliga resultat beskrivs de tillvägagångssätt som bolaget följer vid utförande, mottagande och vidarebefordran av order samt vid utförandet av diskretionära förvaltningsuppdrag.

Intressekonflikter

Movestic har en skyldighet att identifiera, hantera och informera om eventuella intressekonflikter som kan uppstå i verksamheten. För det ändamålet har Movestics styrelse fastställt en policy om intressekonflikter. I policyn beskrivs potentiella intressekonflikter i verksamheten, hur de har hanterats och hur rapportering av intressekonflikter ska ske inom bolaget.