Årsredovisning

Årsredovisning Movestic Kapitalförvaltning 2017-12-31
Årsredovisning Movestic Kapitalförvaltning 2016-12-31

Årsredovisningen innehåller information som ska offentliggöras årligen i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) och Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR).

Information om kapitaltäckning

Periodisk information per 2018-03-31

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12), Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Movestic Kapitalförvaltning AB
(556760-8780) nedan periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital. I Bolagets kärnprimärkapital ingår eget kapital samt balanserat resultat.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:

  • Summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker.
  • 25 procent av Bolagets fasta omkostnader för det föregående räkenskapsåret.

Kravet på kapitalrelation är 8% vilket bolaget överstiger med en kapitalrelation om 25,3%.

Uppgifter om kapitalbas 2018-03-31
Aktiekapital 1 400 000
Balanserade vinstmedel 9 600 000
Summa 11 000 000
Kärnprimärkapital 11 000 000
Primärkapital 11 000 000
Totalt kapital 11 000 000

 

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp 2018-03-31
Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden 24 561 443
Riskvägt exponeringsbelopp för marknadsrisk -
Summa av riskvägda exponeringsbelopp för kredit- och marknadsrisk 24 561 443
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader föregående år 43 522 778

 

Uppgifter om kapitalrelationer 2018-03-31
Kärnprimärkapitalrelation 25,3 %
Primärkapitalrelation 25,3 %
Total kapitalrelation 25,3 %
   
Kapitalkrav kärnprimärkapital 4,5 %
Kaptialkrav primärkapital 6,0 %
Kapitalkrav totalt kapital 8,0 %
Kapitalkonserveringsbuffert 0,0 %
   
Lagstadgat kärnprimärkapital inklusive buffertkrav 4,5 %
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 20,8 %

 

Uppgifter om kapitalkrav 2018-03-31
Kapitalkrav för kreditrisk   
Exponeringar mot fonder 20 080 716
Exponeringar mot institut 4 124 122
Övriga exponeringar 356 605
Summa riskvägt exponeringsbelopp 24 561 443
Kapitalkrav för exponeringar mot fonder 1 606 457
Kapitalkrav för exponeringar mot institut 329 930
Kapitalkrav för övriga exponeringar 28 528
Totalt 1 964 915

 

Kapitalkrav för operativ risk  
Kapitalkrav baserat på 25 % av fasta omkostnader 3 481 822
Totalt kapitalkrav 3 481 822

 

Internt bedömt kapitalbehov  
Totalt kapitalkrav i Pelare I 3 481 822
Bedömt kapitalbehov i Pelare II 0
Totalt internt bedömt kapitalbehov 3 481 822
+ Läs mer - Stäng

Information om likviditetsrisk

Periodisk information per 2018-03-31

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:7) och ändringsföreskrifterna (FFFS 2014:21) offentliggör Movestic Kapitalförvaltning AB (556760-8780) nedan periodisk information avseende likviditetsrisker.

Likviditetsreserv 2018-03-31
Kassa och tillgodohavande i Bank 1 000 762

 

Finansieringskällor 2018-03-31
Eget kapital 11 000 000
Övriga skulder 33 568 763
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 397 643
Balansomslutning 46 966 406

 

Riskmått och nyckeltal 2018-03-31
Balanslikviditet 131 %
Kassalikviditet  113 %

 

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder*100
Kassalikviditet = Kassa/Kortfristiga skulder*