Multifond Offensiv

Multifond Offensiv har en offensiv investeringsstrategi. Merparten av fondkapitalet, minst 85 % placeras i aktiefonder. Resterande placeras i ränte- och hedgefonder.

Multifond Offensiv är ett placeringsalternativ som innebär hög risk samtidigt som multifonden ger goda möjligheter till hög avkastning.

Placeringsfokus
Utländska & svenska aktie,- ränte- & hedgefonder

Avkastningsmål
Avkastningsmål 1-5% över multifondens jämförelseindex (MSCI AC World)

Risknivå
Risknivå 14-18% mätt i standardavvikelse*

Årlig förvaltningsavgift
1,70% + 10%** av avkastningen som överstiger järmförelseindex. 
Därutöver tillkommer även förvaltningsavgift efter rabatt för respektive fond som Multifond Offensiv investerar i. För detaljerad information hänvisas till faktabladet. 

Faktablad

 

*Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen i snitt. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter. Högre standardavvikelse innebär hög risk. Låg standardavvikelse innebär låg risk.

**Detta är en prestationsbaserad förvaltningsavgift som tas utöver den fasta förvaltningsavgiften. Den prestationsbaserade avgiften är 10 % av den överavkastning som multifonden ger jämfört med multifondens avkastningströskel. Prestationsbaserad förvaltningsavgift tas endast ut då multifondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för multifondens jämförelseindex. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, kollektivt i multifonden. Om en andelsägare under ett räkenskapsår erhåller en avkastning som understiger avkastningströskeln utgår under senare räkenskapsår ingen prestationsbaserad avgift förrän denna underavkastning kompenserats.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillbaka