Movestic Offensiv

Movestic Offensiv är en fondandelsfond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Placeringsinriktning
Movestic Offensiv placerar sina medel i fondandelar samt överlåtbara värdepapper i hela världen utan geografisk eller branschspecifik begränsning. Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond.  Placeringar sker i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även i andra finansiella instrument.

Placeringsfokus
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att främst investera i värdepappersfonder (målfonder) såsom globala aktiefonder, svenska aktiefonder, räntefonder och för värdepappersfonder tillåtna hedgefonder. Målfonderna kommer att bestå av noterade och onoterade fonder som är behöriga investeringar för en värdepappersfond, inklusive andra fonder som förvaltaren är ansvarig för.

Avkastningsmål
Fondens huvudsakliga investeringsmål är en del av en långsiktig strategi för att generera en attraktiv värdestegring i svenska kronor.

Risknivå
10-15% mätt i standardavvikelse*.

Årlig förvaltningsavgift
2,213% + 10%** av avkastningen som överstiger järmförelseindex (50% MSCI All Country World Index 50% SIX Indices Portfolio Return Index). Därutöver tillkommer även förvaltningsavgift efter rabatt för respektive fond som Movestic Offensiv investerar i. För detaljerad information hänvisas till faktabladet

Faktablad

*Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen i snitt. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter. Högre standardavvikelse innebär hög risk. Låg standardavvikelse innebär låg risk.

**Den resultatbaserade ersättningen uppgår till 10 procent av överavkastning över jämförelseindex, som definieras i faktabladet, efter fast förvaltningskostnad samt kostnader för Fondens löpande förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper enligt en ”high watermark” princip där ersättning tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå sedan fondstart. Resultat flyttas mellan kalenderår. Avgiften tas ut kollektivt. Den resultatbaserade ersättningen beräknas vid varje bankdag och skall betalas i efterskott per den sista bankdagen varje månad. Vid varje bankdag justeras andelsvärdet med eventuellt uppkommen resultatbaserad ersättning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillbaka