Multifond Försiktig

Multifond Försiktig har en defensiv investeringsstrategi. Merparten av fondkapitalet placeras i ränte- och hedgefonder. Cirka 1/3 av fondkapitalet placeras i aktiefonder.

Multifond Försiktig är ett tryggare placeringsalternativ med begränsade avkastningsmöjligheter samtidigt som riskspridningen är god.

Placeringsfokus
Utländska & svenska aktie,- ränte- & hedgefonder

Avkastningsmål​
1-5% över multifondens vägda jämförelseindex (MSCI AC World/OMRX T-bill/OMRX T-bond)

Risknivå
4-8% mätt i standardavvikelse*

Årlig förvaltningsavgift
1,50% + 10%** av avkastningen som överstiger jämförelseindex (34% MSCI). 
Därutöver tillkommer även förvaltningsavgift efter rabatt för respektive fond som Multifond Försiktig investerar i. För detaljerad information hänvisas till faktabladet. 

Faktablad

 

*Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen i snitt. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter. Högre standardavvikelse innebär hög risk. Låg standardavvikelse innebär låg risk.

**Detta är en prestationsbaserad förvaltningsavgift som tas utöver den fasta förvaltningsavgiften. Den prestationsbaserade avgiften är 10 % av den överavkastning som Multifonden ger jämfört med Multifondens jämförelseindex. Prestationsbaserad förvaltningsavgift tas endast ut då Multifondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för Multifondens jämförelseindex. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, kollektivt i Multifonden. Om en andelsägare under ett räkenskapsår erhåller en avkastning som understiger Multifondens jämförelseindex utgår under senare räkenskapsår ingen prestationsbaserad avgift förrän denna underavkastning kompenserats.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillbaka