Movestic Balanserad

Movestic Balanserad är en fondandelsfond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Placeringsinriktning
Movestic Balanserad placerar sina medel i fondandelar samt överlåtbara värdepapper i hela världen utan geografisk eller branschspecifik begränsning. Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Placeringar sker i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även i andra finansiella instrument.

Placeringsfokus
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att främst investera i andra värdepappersfonder (målfonder). Målfonderna utgörs av fonder som investerar globalt, i Sverige och på räntemarknaden. Investeringar i aktiefonder ska huvudsakligen uppgå till mellan 40 % och 60 % av delfondens totala nettotillgångar.

Avkastningsmål
Fondens huvudsakliga investeringsmål är en del av en långsiktig strategi för att generera en attraktiv värdestegring i svenska kronor.

Risknivå
5-10% mätt i standardavvikelse*.

Årlig förvaltningsavgift
2,209% + 10%** av avkastningen som överstiger jämförelseindex (50% MSCI All Country World Index + 25% OMRX T-Bond Index + 25% OMRX T-Bill Index).
Därutöver tillkommer även förvaltningsavgift efter rabatt för respektive fond som Movestic Balanserad investerar i. För detaljerad information hänvisas till faktabladet.

Faktablad

 

​​​*Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen i snitt. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter. Högre standardavvikelse innebär hög risk. Låg standardavvikelse innebär låg risk.

**Detta är en prestationsbaserad förvaltningsavgift som tas utöver den fasta förvaltningsavgiften. Den prestationsbaserade avgiften är 10 % av den överavkastning som fonden ger jämfört med jämförelseindex. Prestationsbaserad förvaltningsavgift tas endast ut då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen av jämförelseindex. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, kollektivt i fonden. Om en andelsägare under ett räkenskapsår erhåller en avkastning som understiger jämförelseindex utgår under senare räkenskapsår ingen prestationsbaserad avgift förrän denna underavkastning kompenserats.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Tillbaka