Movestic Global ESG

Movestic ESG är en fondandelsfond med en global hållbar investeringsinriktning.

Placeringsinriktning
Movestic Global ESG placerar sina medel i fondandelar samt överlåtbara värdepapper i hela världen utan geografisk eller branschspecifik begränsning. Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden investerar enbart i fonder med hållbarhetsfokus.

Placeringsfokus
Fonden investerar enbart i indexprodukter, såsom indexfonder, börshandlade fonder och aktieindexterminer. Fonden är aktivt förvaltad och fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden.

Avkastningsmål​
Fonden förvaltas aktivt och på lång sikt är målet att överträffa sitt jämförelseindex till likvärdig eller lägre risk över en femårsperiod (100 % MSCI ACWI ESG Screened Net TR).

Risknivå
10-15% mätt i standardavvikelse*

Förvaltningsavgift
0,65% 

Dokument
Faktablad Global ESG
Fondbestämmelse
Informationsbroschyr

 

*Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen i snitt. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter. Högre standardavvikelse innebär hög risk. Låg standardavvikelse innebär låg risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillbaka