Köp fondpaket

Du får tillgång till våra fondpaket genom att välja Movestic Liv & Pension för ditt pensionssparande eller sparande i kapitalförsäkring. Movestic Liv & Pension erbjuder ett heltäckande sortiment av sparprodukter och trygghetsförsäkringar och är ett av de mest valda alternativen när det gäller rådgivna tjänstepensioner inom fondförsäkring.

Så här gör du:

Kontakta din försäkringsförmedlare och säg att du vill välja Movestic för ditt sparande. Har du ingen förmedlare? Mejla Movestic Liv & Pension på kund@movestic.se eller ring på 08 - 120 393 20

Beskrivning av risk i faktablad

I fondens faktablad (KIID) finns en riskindikator som beskriver fondens risk. Riskindikatorn är uppbyggd enligt en europeisk standard och är därför ett bra sätt att jämföra fonders risker.

Risken redovisas i sju riskklasser, där 1 är lägsta riskklassen och 7 den högsta. Viktigt att observera är att riskklass 1 inte är riskfri.

Riskklassen grundas på fondens volatilitet, det vill säga fondens kursförändringar. Beräkningen på kursförändringen sker på historiska resultat under normalt en femårsperiod. När en fond har kortare livstid än fem år kan jämförelseindex användas för att beräkna fondens volatilitet.

Att riskindikatorn baseras på historiska resultat är endast en indikation på framtida risknivå. Riskklassen kan därav ändras när fondens volatilitet ändras under en viss period.

Här är en generell bedömning av riskklasserna:

Riskklass Bedömning
1-3 låg risk
4-5 medel risk
6-7 hög risk

+ Läs mer - Stäng

Risker med att investera i fonder

När du sparar i fonder tar du en risk, dvs. fonderna kan öka eller minska i värde. Det är viktigt att du tar del av fondernas placeringsinriktning innan du fattar ditt investeringsbeslut.

Det finns många olika typer av risker - marknadsrisk, kreditrisk, valutarisk, politisk risk, ränterisk, förvaltarrisk m.fl. Här beskriver vi ett antal risker som påverkar fonden. 

Marknadsrisk

Risk som påverkar hela marknaden. Om värdet på ett visst tillgångsslag förändras påverkas alla fonder som investerar i tillgångsslaget. Denna form av risk är kopplad till alla fonder.

Valutarisk

Fondens värde variera vid förändringar i en valutakurs. Risken är främst kopplad till fonder som placerar i utländsk valuta.

Politisk risk

Risk att fondens värde påverkas av politiska beslut eller vid politisk instabilitet.

Kreditrisk

Risk att en emittent eller motpart ställer in betalning. Risken finns i exempelvis räntefonder.

Ränterisk

Värdeförändring när marknadsräntor ändras.

Förvaltarrisk

Risk kopplad till enskild fondförvaltare. Risken är större vid fonder med friare placeringsregler.

Likviditetsrisk

Att en viss placering inte kan säljas eller inte säljas till ett rimligt pris. Risk finns i exempelvis i fonder som placerar i marknader med låg omsättning.

Koncentrationsrisk

Risk när fonden samlat sina placeringar i ett visst tillgångsslag eller marknad.
Derivatinstrument kan användas både för att höja och minska fondens risk.

+ Läs mer - Stäng

Begränsning av tillåtna andelsägare

​Enligt den amerikanska skatte- och värdepapperslagstiftningen har inte amerikanska medborgare respektive fysiska/juridiska personer med säte/hemvist i USA rätt att inneha fondandelar i Movestic Kapitalförvaltnings fonder.

Förändringarna i den amerikanska lagstiftningen kan påverka fonden och dess andelsägare negativt. För att förhindra att fonden eller dess andelsägare ska belastas med fler avgifter eller skatter är det nödvändigt att införa dessa begräsningar av andelsägare.

Om en befintlig andelsägare bosätter sig i USA, får amerikanskt medborgarskap eller blir skatteskyldig i USA har Movestic Kapitalförvaltning rätt att omedelbart lösa in kundens andelar. Movestic Kapitalförvaltning ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som uppstår med anledning av inlösningen.

+ Läs mer - Stäng
Tryggare pension och sparande med professionell rådgivning.

Därför erbjuder Movestic Liv & Pension sina produkter enbart via försäkrings-förmedlare. Prata med din förmedlare redan idag.

Tryggare pension och sparande med professionell rådgivning.

Därför erbjuder Movestic Liv & Pension sina produkter enbart via försäkrings-förmedlare. Prata med din förmedlare redan idag.