Movestic Bygga

​Movestic Bygga är en fondandelsfond som investerar 75 % av kapitalet i aktiefonder och 25 % i ränte- och hedgefonder. Movestic Bygga är ett placeringsalternativ som innebär relativt hög risk, men inte lika hög som en portfölj som består av 100 % aktieplaceringar.

Placeringsfokus
Utländska & svenska aktie,- ränte- & hedgefonder

Avkastningsmål
3 % över fondens jämförelseindex (OMRX T-Bill)

Risknivå
8-13 % mätt i standardavvikelse*

Årlig förvaltningsavgift
1,5% + 20%** av avkastningen som överstiger jämförelseindex. 
Därutöver tillkommer även förvaltningsavgift efter rabatt för respektive fond som Bygga investerar i. För detaljerad information hänvisas till faktabladet. 

Faktablad

*Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen i snitt. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter. Högre standardavvikelse innebär hög risk. Låg standardavvikelse innebär låg risk.

**Detta är en prestationsbaserad förvaltningsavgift som tas utöver den fasta förvaltningsavgiften. Den prestationsbaserade avgiften är 20 % av den överavkastning som fondandelsfonden ger jämfört med fondandelsfondens jämförelseindex. Prestationsbaserad förvaltningsavgift tas endast ut då fondandelsfondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondandelsfondens jämförelseindex. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, kollektivt i fondandelsfonden. Om en andelsägare under ett räkenskapsår erhåller en avkastning som understiger fondandelsfondensjämförelseindex utgår under senare räkenskapsår ingen prestationsbaserad avgift förrän denna underavkastning kompenserats.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillbaka